ว่าจะหาเพลงมาลง ...แต่หาโค้ดไม่ได้จริงๆ ^^"~ แหะๆๆๆ

ก็แค่อยากลองพิมพ์เป็นไทย+อังกฤษเล่นๆ ออกมาก็แปลกๆดี...

 ____________________________________________________________

 

 

 l ล่ า สู่ กั u ฟั J

 

   ,,   ชั้น ยัJ จำ lสมo ที่ lno lคe บoก กัUชั้น      ,,    คิด แล้ว ยัJ ตื้u ตัu lกิu oธิUาe ,,

        ,,  นึกถึJ คำคำนั้u ทุกวัu ที่ ห่าJ กัuTป    ,,     lxมืou มัu lป็u โeJใe ที่ส่J ถึJกัu ,,

,,              ,,             ,,             ,,

    ,, Tม่ว่า lsา จ: โชคดี  ,,   xรืo UาJที ที่ ร้oJTห้    ,,    ต่าJคu สuจัe จ:ฟัJ ,,

   ,,  lwsา: ว่า ใuชีวิต เรื่oJจริJ มัu ต่าJ จากฝัu    ,,    ฝัu Tม่ lคe มี วัu จ: lจ็บช้ำ จัe  ,,

  ,, มี ผู้คu oยู่ soUกาe lxมืou Tม่มี Tม่เห็u ใคs       ,,    llต่ จัe   จัe ชั้u ยัJ มี lno    ,,

  

   ,,   คืu ที่ Tร้ llสJ Tฟ   ,,   วัuที่จัeมัวxม่u   ,,

    ,,   vo lพีeJ ใคs สักคu ห่วJใe กัu   ,,

  ,,    วัu ที่ lสีe น้ำตา   ,,   วัu ที่ ฟ้า เปลี่euผัu  ,,

 

   ,,   l n O   ก็   ยั J   มี   ชั้ u  o ยู่   ทั้ J ค u   ,,

 

  

   ,,    ฝu ที่ตก nาJ โน้u   ๐ ๐ ๐ Xuาว ถึJ คu nาJ นี้     ,,

 

   ,,   ยัJ oeาก ได้ยิu ทุก เรื่OJsาว    ,,

  ,,   ยัJ uouดึก oยู่ ใช่ ไxม   ,,   lnO ผoม Tป xรืolปล่า  ,,

    ,,    Oย่า ลืม lล่า สู่ กัu ฟัJ  ,,

 

   ,,   คืu ที่ Tร้ llสJ Tฟ   ,,   วัuที่จัeมัวxม่u   ,,

    ,,   vo lพีeJ ใคs สักคu ห่วJใe กัu   ,,

  ,,    วัu ที่ lสีe น้ำตา   ,,   วัu ที่ ฟ้า เปลี่euผัu  ,,

 

   ,,   l n O   ก็   ยั J   มี   ชั้ u  o ยู่   ทั้ J ค u   ,,

  

 

   ,,   lwsา: ฝu ที่ ตก oยู่ nาJ โน้u    ๐ ๐ ๐ Xuาว ถึJ คu nาJ นี้     ,,

   ,,   ยัJ oeาก ได้ยิu ทุก เรื่OJsาว    ,,

  ,,   lnO ลำUาก o:Ts Txม   ,,   lnO สู้ Txว xรืolปล่า  ,,

    ,,    Oย่า ลืม lล่า สู่ กัu ฟัJ  ,,

  ,,   lnO ยัJ vาด o:Ts Txม   ,,   lnO สู้ Txว xรืolปล่า  ,,

    ,,    Oย่า ลืม lล่า สู่ กัu ฟัJ  ,,

 

.

.

 .

  ,,   l n O    ยั J   มี   ชั้ u  o ยู่   ทั้ J ค u   ,,

 

 

________________________________

 

บางที แค่รู้ว่ามีคนกำลังคิดถึง กำลังเป็นห่วง กำลังสนใจว่าเราจะทำอะไรอยู่

...แค่นี้ก็อบอุ่นใจแล้ว

บางที ขณะที่คนเราเอาแต่คิดว่าไม่มีใครสนใจตัวเอง

...อาจจะมีคนกำลังเฝ้ามองอยุ่ไม่ใกล้ไม่ไกล

รอให้เราเป็นคนเห็นเองเข้าสักวัน ก็เป็นได้นะ

 ^^" มีความสุขอ่า เพื่อเก่าโทรหา แปลว่าจัยเรายังมะเคยห่างกันเลยเนอะๆ > <

Comment

Comment:

Tweet